Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen: „GDPR”) je DŘEVOMAT UNHOŠŤ s.r.o. IČ 27383920 se sídlem Unhošť, Zd.Hofbauera 931 (dále jen: „správce“).

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťovýidentifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získalna základě plnění Vaší objednávky.

 5. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 6. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • ●  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • ●  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

   obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • ●  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro

   zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, ženedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 7. Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné proúspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů jenutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů nenímožné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • ●  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi

  a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení

  smluvního vztahu).

 • ●  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,

  nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

1

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
● podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodníorganizaci.

VI. COOKIES

 1. Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkůmposkytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsoumalé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na něvstoupíte.

 2. Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.
  ● Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si

  jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku,

  kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.
  ● Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a

  nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat.

  Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.

 3. Naše internetové stránky používají cookies, které:

  ● zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým jenávštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).

  ● zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují sipamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaciani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.

  ● umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup kvěkově omezenému obsahu; a

  ● umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k InternetovýmStránkám poskytují v našem zastoupení.

 4. „Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledemk tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat pointernetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, kekteré patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

 5. Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje ochování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovatVašim zájmům a požadavkům.

 6. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek,není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

 7. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejichprostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalšímVašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobeníInternetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadálezobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

 1. Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné,že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tytosoubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveníchprohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízeníjiž uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “Vašeho prohlížeče.

 2. Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedenýmzpůsobem.

  VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18

   GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email

   správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že

  bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

  VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečeníosobních údajů.

 4. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinnépodobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

 5. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  IX. Závěrečná ustanovení

 6. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 7. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a žeje v celém rozsahu přijímáte.

 8. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejnína svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vašie-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

© Veškerá práva jsou vyhrazena.
Kopírování veškerého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného nebo ústního souhlasu je zakázáno a je trestné.

DŘEVOMAT UNHOŠŤ s.r.o.
Lidická 1479
273 51 Unhošť u Kladna
(průmyslová zóna) IČO: 27383920
DIČ: CZ27383920
Provozní doba
Pondělí-Pátek 7.30-16.00
(výdej deskového materiálu 7.30-15.30)
Sobota 7.30-11.00 (lichý týden)
(každý sudý týden zavřeno)

!!! PRODEJNA NENÍ VYBAVENA PLATEBNÍM TERMINÁLEM PRO PŘÍJEM BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB !!!